Jump to content

Dizel

Administrator
 • Content Count

  93
 • Wpisy

  1
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Friendly

About Dizel

 • Rank
  Stały Gracz
 1. Dizel

  Regulamin Gry

  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CAROLINEMT2.PL Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosiewicz Dominik SHAGGY CORPORATION usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego CarolineMT2.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). § 1. Definicje 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym. 3. Kod usunięcia postaci - oznacza ciąg znaków cyfrowych wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywany w celu usunięcia danej postaci, w ramach funkcjonalności Konta Użytkownika. 4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 5. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. 6. Link polecający - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany każdemu Użytkownikowi posiadającemu Konto Użytkownika, widoczny w zakładce: "Konto - Informacje". 7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. 8. Materiały – treści i obiekty multimedialne w postaci plików graficznych (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych), jakie są zamieszczane na Stronach Internetowych Serwisu przez Użytkownika, posiadającego Konto VIP, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 10. Punkty Smocze Monety (Punkty SM) - punkty otrzymywane przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie, naliczane na Koncie Użytkownika. 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym przede wszystkim dla możliwości stworzenia postaci w grze, przy czym w ramach Konta Użytkownika, Użytkownik może stworzyć maksymalnie 4 postacie. 13. Usługodawca - oznacza Jarosiewicz Dominik SHAGGY CORPORATION w Wójtowej (38-305 Lipinki), ul. Wójtowa 445, NIP: 7382154035, REGON: 369557024, e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego. 14. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie CarolineMT2.pl 15. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 16. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 17. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą. 18. Usługa - oznacza usługę oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu. 19. Blokada Konta - Tymczasowa lub stała blokada dostępu do korzystania z usług serwisu internetowego CarolineMT2.pl wywołana z powodu nagannego zachowania Użytkownika. 20. Blokada Pisania - Tymczasowa blokada komunikowania się z innymi użytkownikami serwisu internetowego CarolineMT2.pl wywołana z powodu nagannego zachowania Użytkownika. 21. Upomnienie - Upomnienie od Administracji które stosowane podczas gdy Użytkownik próbuję łamać regulamin serwisu internetowego CarolineMT2.pl 22. Administrator (GA) - oznacza podmiot, będącym administratorem serwisu internetowego CarolineMT2.pl oraz pełniącego obowiązek utrzymywania porządku. 23. Super Mistrz Gry (SGM) - oznacza podmiot, będącym pomocnikiem Administratora serwisu internetowego CarolineMT2.pl oraz pełniącego obowiązek utrzymywania porządku. 24. Mistrz Gry (GM) - oznacza podmiot, będącym pomocnikiem Administratora serwisu internetowego CarolineMT2.pl oraz pełniącego obowiązek utrzymywania porządku. 25. Testowy Mistrz Gry (TGM) - oznacza podmiot, będącym pomocnikiem Administratora serwisu internetowego CarolineMT2.pl oraz pełniącego obowiązek utrzymywania porządku. 26. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa. § 2. Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego 1. Niniejszy regulamin obowiązuję każdego który zarejestruję się w serwisie internetowym CarolineMT2.pl 2. Niniejszy regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez głównego administratora, natomiast wszyscy zostaną o tym poinformowani. 3. Korzystanie z serwisu internetowego CarolineMT2.pl jest darmowe a korzystanie z Doładowań Smoczych Monet oraz Konta VIP dobrowolne. 4. Wszystkie konta założone w serwisie internetowym CarolineMT2.pl są własnością Administracji serwisu internetowego a Administracja użycza je jedynie w celach rozrywki. 5. Zakładając konto w serwisie CarolineMT2.pl użytkownik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104). 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie. 7. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 8. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu. 9. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 11. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu. Jednocześnie, na Stronie Internetowej Serwisu, Usługodawca zamieszcza informacje o funkcjonalnościach i interoperacyjnościach Treści cyfrowych. 12. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 13. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. § 3. Rejestracja 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym. 3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło oraz Kod usunięcia postaci. 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. § 4. Prawa i obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za udostępnianie swoich danych osobom trzecim. 2. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za to w jaki sposób korzysta z serwisu internetowego CarolineMT2 3. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za straty dóbr w serwisie internetowym takich jak przedmioty, postacie etc. 4. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiadania administratorom serwisu internetowego CarolineMT2 zgodnie z prawdą oraz musi ujawniać fakty które administracja chce poznać tak aby polepszyć działanie serwisu, gdy jest taka potrzeba. 5. Obrażanie i wulgarne zachowanie wobec innych użytkowników serwisu. a.) Blokada komunikacji z innymi użytkownikami. (12 godzin+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta. (1 dzień+) 6. Nazwa Postaci na koncie Użytkownika nie może zawierać treści wulgarnych, rasistowskich czy też nazistowskich tak aby nie urazić osób trzecich. a.) Użytkownik otrzymuje upomnienie w postaci 24-48 godzin na zmianę Nazwę Postaci b.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. 7. Nazwa Gildii na koncie Użytkownika nie może zawierać treści wulgarnych, rasistowskich czy też nazistowskich tak aby nie urazić osób trzecich. a.) Użytkownik otrzymuje upomnienie w postaci 24-48 godzin na usunięcie gildii. b.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. 8. Nazwa Sklepu który został postawiony przez Użytkownika nie może zawierać treści wulgarnych, rasistowskich czy też nazistowskich tak aby nie urazić osób trzecich. a.) Użytkownik otrzymuje upomnienie w postaci usunięcia sklepu przez administrację. b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta.(1 dzień+) 9. Nazwa Konia który jest wierzchowcem używanym przez gracza tzw. Użytkownika jako środek transportu nie może zawierać treści wulgarnych, rasistowskich czy też nazistowskich tak aby nie urazić osób trzecich. a.) Użytkownik otrzymuje upomnienie w postaci 48 godzin na zmianę Nazwy Konia(Wierzchowca). b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(30 dni+) 10. Korzystanie z znalezionego błędu gry./serwisu internetowego CarolineMT2.pl bez poinformowania o tym Administracji serwisu jest surowo karalne. a.) Użytkownik otrzymuje kilka minut na podanie błędu. b.) Tymczasowa blokada konta c.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. d.) Użytkownik otrzymuje blokadę na wszystkie powiązane konta. 11. Zabrania się użytkownikom używania głównego czatu gry do handlu ekwipunkiem, postaciami lub yangami w innych walutach niż yang na CarolineMT2.pl. Wymiany między-serwerowe są legalne i przeprowadzacie je na własną odpowiedzialność. a.) Użytkownik otrzymuje blokadę pisania na okres kilku godz. b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta. (1 dzień+) c.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. 12. Użytkownik używając głównego czatu gry do sprzedaży postaci/konta zobowiązany jest podać walutę w jakiej chce otrzymać zapłatę na CarolineMT2.pl a.) Użytkownik otrzymuje blokadę pisania na okres kilku godz. b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta.(1 dzień+) c.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. d.) Użytkownik otrzymuje blokadę na wszystkie powiązane konta 13. Zabrania się użytkownikom zamieszczania ofert lub aukcji sprzedaży waluty gry "yang" z CarolineMT2 na portalach internetowych typu allegro, ebay, olx i wszelkie tego typu podobne. a.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. b.) Użytkownik otrzymuje blokadę na wszystkie powiązane konta 14. Zabrania się użytkownikom modyfikacji klienta gry do celów zyskania swoich potrzeb. a.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. b.) Użytkownik otrzymuje blokadę kont powiązanych. 15. Zabrania się użytkownikom w jakikolwiek sposób działać na szkodę serwisu internetowego CarolineMT2.pl a.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. b.) Użytkownik otrzymuje blokadę kont powiązanych. 16. Zabrania się użytkownikom korzystanie z różnego rodzaju oprogramowań ułatwiających korzystanie z serwisu internetowego. a.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. b.) Użytkownik otrzymuje blokadę kont powiązanych. 17. Zabrania się użytkownikom korzystanie z różnego rodzaju oprogramowań których nie udostępniła administracja serwisu internetowego podczas przebywania na nim. a.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. b.) Użytkownik otrzymuje blokadę kont powiązanych. 18. Zabrania się użytkownikom reklamowania podobnych serwisów do owego które świadczą podobne usługi do serwisu internetowego CarolineMT2.pl a.) Blokada komunikacji z innymi użytkownikami (30 godzin+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta (3 dni+) c.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. 19. Zabrania się użytkownikom dyskryminowania innych osób korzystających z serwisu internetowego CarolineMT2.pl z powodu ich płci, religii, narodowości czy pochodzenia. a.) Blokada komunikacji z innymi użytkownikami(30 godzin+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(3 dni+) 20. Zabrania się użytkownikom rozsyłania jakichkolwiek danych osobowych na terytorium serwisu internetowego CarolineMT2.pl a.) Blokada komunikacji z innymi użytkownikami(30 godzin+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(3 dni+) 21. Zabrania się użytkownikom rozsyłania treści pornograficznych na terytorium serwisu internetowego CarolineMT2.pl a.) Blokada komunikacji z innymi użytkownikami(30 godzin+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(3 dni+) 22. Zabrania się użytkownikom podszywania się pod zespół serwisu internetowego CarolineMT2.pl a.) Użytkownik otrzymuje stałą blokadę konta. b.) Użytkownik otrzymuje blokadę kont powiązanych. 23. Zabrania się użytkownikom wysyłania gróźb realnych na terytorium serwisu internetowego CarolineMT2.pl a.) Blokada komunikacji z innymi użytkownikami(30 godzin+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(3 dni+) 24. Zabrania się użytkownikom celowego umieszczania, bądź też celowego powodowania przemieszczania się potworów przez ściany na wszystkich mapach, co mogłoby powodować, że wystąpiła by mniejsza rywalizacja wśród graczy. a.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(3 dni+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(7 dni+) c.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(14 dni+) d.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(30 dni+) 25. Zabrania się użytkownikom celowego utrudniania prowadzenia transmisji live na platformach internetowych użytkownikom z którymi mamy podjętą współpracę. a.) Punkt jest nie ważny gdy jest to rywalizacja o maksymalny poziom w grze. b.) Punkt jest nie ważny gdy jest to rywalizacja w grze o rzecz lub też rzeczy wirtualne. c.) Gdy nie jest to nic z powyższych punktów a.), b.), użytkownik otrzymuję upomnienie w postaci wiadomości od administracji gry. d.) Gdy nie jest to nic z powyższych punktów a.), b.), c.), użytkownik otrzymuję blokadę konta(1 dzień+) 26. Zabrania się użytkownikom ukrywania informacji o zbitych bossach na ogólnym czacie gry. a.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(3 dni+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(7 dni+) c.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(14 dni+) d.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(30 dni+) 27. Zabrania się przywódcom gildii brania udziałów w wojnach gildyjnych z gildiami które zostały stworzone celowo do nabijania punktów za wygrane wojny bądź zostały celowo podłożone przez kolegów lub znajomych. a.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(7 dni+) b.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(14 dni+) c.) Użytkownik otrzymuje tymczasową blokadę konta(30 dni+) § 5. Dodatkowe Informacje i Zasady 1. Sądzić użytkowników może jedynie zespół będący administracją serwisu internetowego CarolineMT2.pl 2. Komunikując się z zespołem serwisu internetowego CarolineMT2.pl należy zachowywać się nie wulgarnie i z szacunkiem. 3. Administracja nigdy nie poprosi cię o hasło do twojego konta. 4. Administracja nie odpowiada za kradzieże które powstały z powodów nieumiejętnego korzystania z serwisu CarolineMT2.pl 5. Administracja ma prawo do zablokowania twojego konta do Wyjaśnienia jeśli zobaczy jakieś podejrzane działania wynikłe ze strony działania użytkownika konta. 6. Administracja ma prawo do zablokowania twojego konta Tymczasowo jeśli uzna twoje działania za szkodliwe dla użytkowników lub serwisu internetowego CarolineMT2.pl 7. Administracja ma prawo do zablokowania twojego konta na Stałe jeśli uzna twoje działania za szkodliwe dla użytkowników lub serwisu internetowego CarolineMT2.pl 8. Administracja ma prawo do usunięcia twojego konta z serwisu internetowego CarolineMT2.pl jeśli uzna twoje działania za szkodliwe. 9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie swoich danych osobom trzecich. 10. Z powodu akceptacji przez ciebie "Odstopięnia od warunków umowy" podczas Doładowywania Smoczych Monet, nie obowiązuję cię 14 dniowe prawo "Odstopięnia od umowy" o której mowa w §10 ust. 4, niniejszego regulaminu. 11. Administracja serwisu internetowego nie zwróci ci pieniędzy wydanych na Doładowywania Smoczych Monet. 12. Administracja serwisu internetowego CarolineMT2.pl nie odda ci wydanych pieniędzy które przeznaczysz na Doładowywania Smoczych Monet z wyniku blokady lub usunięcia twojego konta wynikłego z nieprzestrzegania regulaminu. 13. Administracja może aczkolwiek nie musi posiadać dowodów dla których zablokowała twoje konto, iż blokada konta bierze się tylko z powodu nieprzestrzegania regulaminu, a blokady kont użytkowników w większości działają na depopularyzacje i niekorzyść serwisu internetowego CarolineMT2.pl 14. Każde działanie administracji serwisu internetowego CarolineMT2.pl jest działaniem mającym na zadaniu ulepszać rozwój i przyszłość serwisu internetowego CarolineMT2.pl 15. Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane kody SMS - odpowiada za to Użytkownik, Administracja otrzymuje informacje na temat transakcji i pieniądze jedynie wtedy gdy treść kodu SMS jest poprawna. § 6. Usługi 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: a.) Forum dyskusyjne. b.) Prowadzenie Konta Użytkownika. 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 4. Usługa nieodpłatna Forum dyskusyjne na Stronach Internetowych Serwisu Internetowego, polega na umożliwieniu Użytkownikom przez Usługodawcę, posiadającym Konto Użytkownika publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika. 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Forum dyskusyjne na Stronach Internetowych Serwisu Internetowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na właściwych Stronach Internetowych Serwisu Internetowego. 6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3 Regulaminu. 7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §14 niniejszego Regulaminu. 8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub usługi; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. § 7. Zamówienia na usługi odpłatne 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, drogą elektroniczną usługę odpłatną "Doładuj SM". 2. Zarejestrowany Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym na Usługę Doładuj SM za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 3. Usługa odpłatna "Doładuj SM" polega na przyznaniu użytkownikowi specjalnych punktów zwanymi "Smocze Monety" które ten może przeznaczyć na różnego rodzaju przedmioty wspomagające go w grze. 4. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie klikając w zakładkę: "Doładuj SM", znajdującą się w ramach Konta Użytkownika i wybiera sposób płatności, którym jest zainteresowany. W przypadku wyboru jednej z form płatności, o których mowa w §7 ust. 9 lit. a - §7 ust. 9 lit. d, Użytkownik samodzielnie określa w formularzu płatności kwotę, którą chce przeznaczyć na zakup Usługi "Doładuj SM" (cenę brutto usługi), otrzymując jednocześnie za pośrednictwem formularza płatności informację o ilości Smoczych Monet które otrzyma w zamian. Dodanie Smoczych Monet do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Doładuj SM - zamówienie z obowiązkiem zapłaty", znajdującego pod daną formą płatności. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną usługę "Doładuj SM", liczbie Punktów SM, jaką otrzyma Użytkownik w związku z zakupem Usługi "Doładuj SM" jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową. 5. Przed zawarciem Umowy o świadczenie Usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 6. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia, stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy na Usługę Doładuj SM będącej przedmiotem zamówienia. 7. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto. 8. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika. 9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówioną usługę odpłatną: a.) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, z zastrzeżeniem §7 ust. 12). b.) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności CashBill, obsługiwany przez firmę CashBill S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu CashBill o dokonaniu płatności przez Użytkownika, z zastrzeżeniem §7 ust. 12); c.) karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności Paysafecard, obsługiwany przez firmę Prepaid Services Company Limited z siedzibą w Londynie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu Paysafecard o dokonaniu płatności przez Użytkownika, z zastrzeżeniem §7 ust. 12); d.) płatność SMS+ (Direct Billing) - płatność z wykorzystaniem telefonu komórkowego, polegająca na wprowadzeniu numeru telefonu komórkowego Użytkownika w formularzu płatności, otrzymaniu zwrotnie przez Użytkownika na podany numer telefonu jednorazowego kodu PIN, a następnie wpisaniu otrzymanego kodu w formularzu płatności przez Użytkownika, celem aktywacji usługi odpłatnej. Płatność z wykorzystaniem SMS obsługiwana jest poprzez zewnętrzny system płatności JustPay, obsługiwany przez firmę Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu justpay o dokonaniu płatności przez Użytkownika, z zastrzeżeniem §7 ust. 12); e.) płatność telefonem komórkowym poprzez wysyłanie, krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) o treści podanej w formularzu płatności, za pośrednictwem telefonu komórkowego, na numer telefonu podany w formularzu płatności. Po wysłaniu wiadomości SMS, Użytkownik zwrotnie otrzymuje wiadomość SMS wraz z jednorazowym kodem. Użytkownik po wpisaniu otrzymanego kodu w formularzu płatności ma możliwość aktywacji usługi odpłatnej. Płatność z wykorzystaniem SMS obsługiwana jest poprzez zewnętrzny system płatności CashBill, obsługiwany przez firmę CashBill S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu CashBill o dokonaniu płatności przez Użytkownika, z zastrzeżeniem §7 ust. 12). 10. W wypadku braku otrzymania kodu zwrotnego po wysłaniu SMS lub Przelewu należy napisać zgłoszenie do http://globalpay.pl/pomoc 11. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych. 12. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §7 ust. 11 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od umowy świadczenia usługi Doładuj SM oraz Konto VIP. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 13. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z §7 ust. 5, aktywacja usługi dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na rozpoczęcie usługi zgodnie z §7 ust. 5 aktywacja usługi dokonania zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z §7 ust. 6. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji Usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. 14. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 15. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com § 8. Sposoby zbierania Punktów SM oraz zasady ich wymiany na przedmioty wirtualne 1. Punkty SM przyznawane są Użytkownikowi: a.) w związku z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi odpłatnej "Doładuj SM", w wysokości każdorazowo wskazanej Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia, w formularzu płatności za Usługę; b.) w związku z Rejestracją w Serwisie nowego Użytkownika, który dokonał Rejestracji z wykorzystaniem Linku polecającego przypisanego do Użytkownika zapraszającego, a następnie zawarł Umowę o świadczenie Usługi "Doładuj SM" - w wysokości 10 % ilości Punktów SM, jaką otrzymał Użytkownik zaproszony, na skutek zawarcia Umowy o świadczenie Usługi odpłatnej "Doładuj SM". c.) Punkty SM przyznawane są Użytkownikowi zapraszającemu we wskazany powyżej sposób i we wskazanej wysokości każdorazowo po zakupie i opłaceniu przez Użytkownika zaproszonego Usługi "Doładuj SM". Punkty SM naliczane są na Koncie Użytkownika zapraszającego po dokonaniu płatności przez Użytkownika zaproszonego w wysokości wynikającej z Umowy o świadczenie Usługi "Doładuj SM" oraz po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 2. Użytkownik może zamienić zebrane na Koncie Użytkownika Punkty SM na przedmioty wirtualne, dostępne w ramach funkcjonalności Konta Użytkownika, w zakładce: "Nasz sklep", wybierając przycisk "Item-Shop" umieszczony przy wybranym przedmiocie wirtualnym. 3. W zakładce "Nasz sklep", przy każdym z przedmiotów wirtualnych, znajduje się informacja o liczbie Punktów SM, której posiadanie uprawnia do wymiany ich na przedmiot wirtualny, jak również o tym, czy dany przedmiot wirtualny przyznawany jest na czas nieokreślony, czy też określony, ze wskazaniem tego okresu. 4. Po dokonaniu wymiany liczba Punktów SM zebranych na Koncie Użytkownika zostanie pomniejszona o liczbę Punktów SM, która była przedmiotem wymiany. § 9. Reklamacje 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji. 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, http://www.krakow.wiih.gov.pl § 10. Odstąpienie od Umowy 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: https://www.rzetelny...f4155ee5f3e0a85. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: https://www.rzetelny...f4155ee5f3e0a85. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o którym mowa w §10 ust. 1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie. 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. 11. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, traci on Punkty SM w wysokości wynikającej z zawartej Umowy o świadczenie Usługi "Doładuj SM", od której odstępuje - z związku z tym, że taka Umowa uznawana jest wówczas za niezawartą. § 11. Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści i Materiałów 1. Zamieszczając treści oraz Materiały oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści i Materiały nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści i Materiałów, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 2. Użytkownik oświadcza, że: a.) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści i Materiały; b.) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w §6 powyżej oraz w ramach usługi odpłatnej, o której mowa w §7, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą; c.) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; d.) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Użytkownik nie jest uprawniony do: a.) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §6 oraz w §7 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody; b.) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §6 oraz w §7 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym. 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści i Materiały pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu. 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §6 oraz w §7 powyżej treści i Materiałów, które mogłyby w szczególności: a.) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; b.) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; c.) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); d.) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub usług; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; e.) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści i Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §6 oraz w §7 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści i Materiałów, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści i Materiałów. 7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu. § 12. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść lub Materiały publikowane na Stronie Internetowej Serwisu naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści lub Materiałów, będących przyczyną naruszenia. § 13. Ochrona danych osobowych 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. § 14. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umów zawartych na czas oznaczony) 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na czas nieokreślony w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika. 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. § 15. Postanowienia końcowe 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu. 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu. 6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2021r.
 2. Dizel

  [Hard] Prezentacja CarolineMT2

  START SERWERA: 29.10.2021r., godz. 18:00 https://carolinemt2.pl/r/24HVIPKA https://forum.carolinemt2.pl https://discord.com/invite/KmeDkeRqUg *Discord jest głównym miejscem komunikacji serwerowej więc zapraszamy! [Biżuteria PvP] Brak obrazka [Nowa Mapa 100 Lv.] Opis Mapa 100Lv.
×